Izsludināts METU konkurss “Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā” kvartālos starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un  starp Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu.

Konkursa mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu ilgtspējīga četrzvaigžņu viesnīcu kompleksa jaunbūves metu, atbilstošu nolikuma un projektēšanas programmas prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

Konkursa priekšmets ir “CITRA DEVELOPMENT” SIA viesnīcu ēku kompleksa apbūves iecere Rīgas vēsturiskajā centrā uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 0100 0072024; 0100 007 2023; 0100 007 2022; 0100 007 0114 starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un 0100 007 0096; 0100 007 0098; 0100 007 0099;0100 007 1000 starp Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu. Viesnīcu ēku komplekss plānots 7 stāvu augsts ar pagrabstāvu.

Konkursa uzdevums irnoteikt labāko teritorijas telpiskās attīstības vīzijas un viesnīcas kompleksa jaunbūves ieceres priekšlikumu starp konkursā iesniegtajiem metiem un iegūt partneri tālākai objekta būvprojekta izstrādei.

Rīkotājs – “CITRA DEVELOPMENT” SIA,  reģ. nr. 45403058722, juridiskā adrese: Antonijas iela 3 – 5, Rīga, LV1010, Latvija.

Žūrija – Konkursa rīkotāja pārstāvji, RDPAD pārstāvji, NKMP pārstāvji, Latvijas arhitektu savienības pārstāvji

Balvu fonds 30 000.00 EUR (trīsdesmit tūksosi EUR) bez PVN

Konkursa tīmekļvietnewww.viesnicukomplekss.metukonkurss.lv

Darbu iesniegšana: līdz 2022. gada 31. augusta 16.00 Rīgā, K. Ulmaņa gatvē 140

Izsludināts METU konkurss “Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā”