Izveidotā žūrijas komisija ir saņēmusi ieinteresēto pretendentu jautājumus par atklātā metu konkursa “Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā” nolikumu un tā pielikumiem.


J: Kas varētu atbildēt uz jautājumu par zemes gabalu apvienošanu, jo šobrīd likumdošana prasa ugunsmūri uz īpašuma robežas ?
A: Zemes gabalu apvienošana nav paredzēta, likumdošana par ugunsmūri pa īpašuma robežu neietekmē teritorijas apbūvi, bet var atstāt ietekmi uz telpu plānojumu.
J: Vai ēkas, kas atrodas uz Mazās Monētu ielas, uz zemes gabala ar kadastra nr. 01000070093, pretugunsmūrī esošie logi ir izbūvēti likumīgi?
A: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. 01000070093 nav pasūtītāja īpašumā, līdz ar to nav informācijas par izbūvēto logu likumību.
J: Ja šie logi nav izbūvēti likumīgi, vai, projektējot jauno ēku, ar šo situāciju ir jārēķinās?
A: Projektējot jauno ēku ir jārēķinās ar faktisko situāciju attīstāmajā teritorijā un ar to saistītajos blakus īpašumos.
J: Vai ir saņemta Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas atļauja esošo koku nociršanai zemes gabalā ar kadastra nr. 01000070096?
A: Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas atļauja koku nociršanai netika pieprasīta un saņemta.
J: Ja šāda atļauja nav saņemta, vai ir iespējams uzzināt šīs komisijas nostāju attiecībā uz šo koku saglabāšanu vai nociršanu?
A: Konkursa nolikums un darbu programma ir saskaņota RDPAD, un visa papildus informācija būs pieprasīta un saņemta pamatojoties uz Metu konkursa saskaņoto ieceri.
J: Vai brandmūrī esošie logi ir likumīgi? Vai plānots tos saglabāt?
A: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. 01000070093 nav pasūtītāja īpašumā, līdz ar to nav informācijas par izbūvēto logu likumību. Projektējot jauno ēku ir jārēķinās ar faktisko situāciju attīstāmajā teritorijā un ar to saistītajos blakus īpašumos.
J: Vai ir zināms risinājums par pagalmiem gruntsgabalos? Vai ir plānots apvienot zemesgabalus un līdz ar to var veidot vienu iekšpagalmu? Vai ir pieļaujams veidot vienu iekšpagalmu un to pārsegt 1.stāva līmenī? Ja gruntsgabali netiek apvienoti, vai katrā no tiem jāparedz iekšpagalms?
A: Gruntsgabalu apvienošana nav paredzēta. Teritorijas iekšpagalmi jāprojektē ņemot vērā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kuros noteikti iekšpagalmu minimālie gabarīti.
J: Konkursa nolikumā ir minēts, ka 8. pielikumā ir pieejams teritorijas 3D režģa modelis OBJ un DAE formātos, taču mums pieejamos materiālos šo informāciju vai norādi uz vajadzīgo siti neatrodam.
Lūdzu informējiet, kā varam piekļūt 3D režģa modelim OBJ un DAE formātos.
A: Faili augšuplādēti dropbox saitē, kurai piekļuvi saņēmāt pēc reģistrācijas veikšanas konkursa mājaslapā.https://www.dropbox.com/sh/e26q7pj8mlng51g/AACfRTnl2RoDG60LB_uNNvyia?dl=0

J: Nepieciešams precizēt situāciju par blakus esošajiem zemesgabaliem (kad. apz. 01000070094001, 01000070093002), proti, šo ēku logiem. Vai mēs ņemam vērā logus ugunsmūrī (kad. apz. 01000070093002) un vai tie ir legāli? Kā arī, vai esošās jumta izbūves (kad. apz. 01000070094001) ir legālas?
A: Nekustamie īpašumi ar kad. apz. 01000070093002 un 01000070094001 nav pasūtītāja īpašumā, līdz ar to nav informācijas par izbūvēto logu likumību.
Projektējot jauno ēku ir jārēķinās ar faktisko situāciju attīstāmajā teritorijā un ar to saistītajos blakus īpašumos.
J: Vai projektējamajā zemesgabalā transformatoru ēka ir demontējama vai saglabājama (kad. Apz. 01000070114001)?
A: Esošo transformatoru ēku plānots demontēt un jauno transformatoru plānots integrēt projektējamās viesnīcas pagrabstāvā.
J: Zemes gabals 0100 007 0100 nav iekļauts konkursa apbūvētajā teritorijā. Lūdzu, paskaidrojiet, vai zemes gabals pieder klientam un ir iekļauts konkursa darbības jomā. Ja nē, vai tā tiks attīstīta, vai arī tā tiks saglabāta kā publiskā telpa? Vai blakus esošajā tilpumā var paredzēt logus, vai arī tiks saglabāts ugunsmūris?
A: Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0100 007 0100 nav pasūtītāja īpašumā un projekta ietvaros nav paredzēts izvietot jaunbūvi uz šī īpašuma. Konkrēto zemes gabalu plānots integrēt pilsētvidē. Ņemot vērā, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 007 0100 īpašnieks laika gaitā varētu izvietot jaunbūvi savā īpašumā, sienas kas robežojās ar šo īpašumu jāveido tā, lai pie tām būtu iespējams piebloķēt jaunbūvi.
J: Saskaņā ar RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plānu visa teritorija ir noteikta kā perimetrālās apbūves teritorija, bet daļa zemes gabala 0100 007 1000 ir noteikta kā neapbūves teritorija. Vai ir nepieciešams saglabāt noteikto neapbūvēto zonu?
A: Izstrādājot Meta piedāvājumu jāņem vērā RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības nosacījumi neparedzot jaunbūvi uz nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 0100 007 0100.
J: Vai telpu augstumi ir norādīti starp stāvu līmeņiem vai iekštelpās?
A: Projektēšanas uzdevumā norādītas pasūtītāja prasības telpu augstumiem no grīdas līdz griestiem.
J: Lūdzu pagarināt darbu iesniegšanas termiņu vismaz līdz 30.septembrim.
A: Pamatojoties uz Metu konkursa priekšmeta augsto kultūrvēsturisko un pilsētvides vērtību , kā arī Metu konkursa Pretendentu pieprasījumu pēc papildus laika kvalitatīva piedāvājuma sagatavošanai, Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par konkursa norises termiņa pagarināšanu līdz 30.09.2022. Līdz ar to Pretendentiem Meta piedāvājums jāiesniedz vienā eksemplārā Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram līdz 2022. gada 30.septembra, plkst. 10.00 līdz 16.00 SIA Būvuzraugi LV birojā, Rīgā, K. Ulmaņa gatvē 140.
J: Vai ir pieejamas vēsturisko ēku fasādes atzīmētajiem zemesgabaliem?
A: Pieprasīta un no Latvijas nacionālā arhīva saņemta papildus informācija par vēsturiskajām fasādēm sekojošiem gruntsgabaliem:
• Kaļķu ielas un Mazās Monētu ielas stūrī, Grupa 7, grunts 110 (kadastra apz. 0100 007 2023);
• starp Tirgoņu un Mazo Monētu ielu, Grupa 7, grunts 95 (kadastra apz. 0100 007 0096);
• starp Tirgoņu un Mazo Monētu ielu, Grupa 7, grunts 96(kadastra apz. 0100 007 0096);
Vēsturisko fasāžu informācija pievienota zemāk norādītājā saitē:https://www.dropbox.com/home/Metu konkurss
J: Vai esošos 4 kokus projekta teritorijā plānots saglabāt? Ja ne, vai ir kāda dokumentācija, kas apstiprina, ka Rīgas pilsētas apstādījumu komisija dos ciršanas atļauju šiem kokiem?
A: Pasūtītājs nav plānojis saglabāt esošos kokus. Uz šo brīdi pasūtītājs nav vērsies RDPAD ar jautājumu par koku likvidēšanu, līdz ar to nav pieejams koku ciršanu apstiprinošs dokuments no Rīgas pilsētas apstādījumu komisijas,
J: RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns neatbilst vēsturiskajiem datiem. Daļa zemes gabala 0100 007 1000 ir norādīta kā neapbūvēta, bet saskaņā ar vēsturiskajiem datiem tā bija apbūvēta. Vai ir nepieciešams ievērot šo regulu?
A: Vēsturiski zemesgabalai ir bijuši blīvi apbūvēti, informāciju skatīt Nolikuma 2.2 Pielikumā "Zemesgabalu vēsturisko robežu un apbūves izpēte" un 2.3
Pielikumā "Kvartāla arheoloģiskā kultūrslāņa analīze".
J: Vai jums ir informācija, par apkārtējām ēkām - vai tās ir dzīvojamās ēkas vai nedzīvojamas?. Jaunā apbūve radīs noēnojumu, kas savukārt nozīmē, kas pasliktināsies to dzīvojamo telpu insolācija, it īpaši zemesgabaliem, kuri pieslēdzas teritorijas ziemeļos un gar mazo monētu ielu. Šis jautājums ir pasūtītāja intersēs, lai iegūtu maksimāli precīzus metu piedāvājumus, jo citādi ir jārēķinās, ka apkārt ir dzīvojamās ēkas, un attiecīgi potenciālā jaunā apbūve ievērojami mainīs savu apjomu.
A: Pasūtītājam nav informācijas par apkārtējo ēku lietošanas veidu. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem jaunbūvi ieskauj būves, kas atrodas JC zonā. JC zonā ir teritorija, kam nav noteikts dzīvojamās funkcijas īpatsvars.
J 19: Vai jums ir informācija, kāpēc "RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāna" ir norādīta obligātā būvlaide ar ievilkumu zemesgabalu dziļumā un vai to šajā metu konkursā obligāti ir jāievēro, ņemot vērā to, ka tas ir pretrunā ar vēsturisko apbūvi šajā vietā? Ja šo jāievēro, tad, tā kā būvlaides kontūra iet pa zemesgabalu robežām, tad jāveido fasāde, kas ir vienlaikus ugunsdroša, jo atrodas uz zemesgabalu sānu robežām. Pagaidām mums tas nešķiet raconāli, kā arī nav skaidrs kāpēc vispār šeit tāda ir izveidota, jo vēsturiski vienmēr apbūve ir bijusi pa zemesgabala ārējo perimetru. Un vai pasūtītājs ir gatavs rēķināties, ka ja neievēro šo obligāto būvlaidi, izveidojot racionālu apbūves priekšlikumu (kas gan ir atbilsotšs vēsturiskajai apbūvei) un šāds darbs uzvar metu konkursā, tad tas varētu pieprasīt papildus skaņošanas laiku ar Mantojuma pārvaldi un būvvaldi, lai izmainītu obligātās būvlaides trasējumu, kas ir iespējams, bet prasa laiku.
A: Veidojot METU konkursa priekšlikumu jāņem vērā visas saistošajos noteikumos noteiktās prasības, tajā skaitā prasība par būvlaidi. "RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plānā" norādītā obligātā būvlaide ar ievilkumu zemesgabalu dziļumā var tikt izmantota piekļuves nodrošināšanai būves iekšpagalmiem. METU priekšlikumā ievērojot visas RTIAN prasības var tikt izskatīta iespēja iekšpagalmus un/vai šo iedziļināto zonu pārklāt ar stikla konstrukcijas jumtu.
J: Sakiet, lūdzu, kur ir iespējams atrast nolikumā minēto .obj un .dae 3D modeli? Jautājumos un atbildēs publicētajā dropbox linkā ir pieejams tikai modelis .rcp formāta
A: Pasūtītāja rīcībā ir pieejamie teritorijas 3D modeļi (obj. dae. rcp. un e57) tos iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē: https://mega.nz/folder/Lk0EhbZT#Z1f7k9qvm1UT66s72xg-Bg
J 21:Nolikuma 6.2.2.5. punktā ir teikts, ka jāiesniedz 9 (deviņas) vizualizācijas vai fotomontāžas, kas raksturo piedāvātās idejas sintēzi esošās pilsētvides kontekstā. Toties nolikumā doti 13 (trīspadsmit) skatu punkti un 13 (trīspadsmit) attēli
J 21.1: Vai šīs 9 (deviņas) vizualizācijas būs no katras ielas perspektīvas un viena ar skatu no Pēterbaznīcas torņa?
J 21.2: Vai būtu iespējams izmantot savus fotoattēlus, kuros integrē jauno viesnīcas apjomu (jo dotie attēli nav ar augstu izšķirtspēju)?
A: 21.1 Konkursa nolikumam pievienoti 13 (trīspadsmit) skatu punkti, pretendentam pēc saviem ieskatiem jāizvēlas vismaz 9 (deviņi) skatu punkti un jāiesniedz vizualizācijas ar argumentētu aprakstu.
Vizualizācijām iesakām izvēlēties vismaz vienu skatu no Pētera baznīcas vai Domu baznīcas skatu platformas un pārējās no ielu perspektīvas.
A: 21.2 Metu konkursa priekšlikums jāiesniedz izmantojot konkursa nolikuma 2.4. pielikumā pievienotos fotoattēlus.

Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta, Pilsētvides attīstības pārvaldes, Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānošanas nodaļa ir izteikusi viedokli par Pretendenta uzdoto jautājumu Nr. 19.:

Atbildot uz konkursa dalībnieka uzdotajiem jautājumiem (pamatā “Vai šajā metu konkursa Vecrīgā gadījumā mēs varam pieņemt, ka tā kā obligātā būvlaide nesakrīt ar sarkano līniju, ka var veidot slēgtu perimetriālu apbūvi kāda tā ir vēsturiski bijusi uz sarkanās līnijas un neievērot posmu, kur obligātā būvlaide ieraujas zemesgabalu dziļumā?”), RD Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes RVC plānošanas speciālisti sniedz šādu informāciju:

  1. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma (turpmāk Plānojums) izstrādes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta II Pasaules kara milzīgo postījumu un padomju laika destruktīvo pārveidojumu rezultātā zaudēto pilsētbūvniecisko struktūru atjaunošanai, it sevišķi ielu tīkla, sarkano līniju īpatnējās konfigurācijas un īpatnēju apbūves kompleksu struktūras iezīmēšanai turpmākajam attīstības procesam. Izstrādes darba grupai nebija pieejami visi vēsturiskie kartogrāfiskie un foto materiāli, tie laika gaitā ir papildinājušies un ļauj izdarīt precīzākus secinājumus par zudušās apbūves struktūras sīkākām detaļām u.tml. Vietām Plānojumā tika apzināti pieļauta atsevišķu senāku struktūru, kuras bija zudušas (aizbūvētas, apbūvētas) jau pirms minētajiem postījumiem, hipotētiska atjaunošana, ņemot vērā, ka vēlāko laiku vēsturiskā apbūve bija zudusi. Piemēram, Trauksmes iela starp Kungu un Mārstaļu ielu, kvartāla daļa pie Kalēju/Vecpilsētas ielas, īpaši attīstības nosacījumi Mazās Ķēniņu ielas frontei Līvu laukumā, Tirgoņu un Rozena ielas kvartāla daļai pie Doma laukuma u.c.
  1. Arī konkursa teritorijas gruntsgabalu kvartāla iekšējo robežu konfigurācija līdzīgi kā kvartālos starp Mārstaļu un Minsterejas/Kalēju ielu uzrāda liecības par kādu senāku pilsētbūvniecisku struktūru esamību, piemēram, aizbūvēta ieliņa starp senākiem mazāka izmēra kvartāliem vai ceļš, vai pagalmu josla starp Tirgoņu un Mazo Monētu ielu. Jāņem vērā arī tas, ka šādi hipotētiski Plānojuma risinājumi tika paredzēti tikai tādās vietās, kur zeme bija pašvaldības īpašumā, lai nepamatoti neierobežotu privāto personu iespējas atjaunot apbūvi atjaunotajos īpašumos. Šajā vietā zeme vēlāk tika privatizēta/atsavināta. Tāpēc šeit, pašvaldības īpašumā tobrīd esošā teritorijā tika iezīmēta obligātā būvlaide minētās senākās struktūras iezīmēšanai potenciālajā apbūves veidolā ar informatīvu nolūku. Apbūves esamība šajā vietā netika padziļināti pētīta, jo, kā iepriekš minēts, katra pašvaldības īpašumā esoša zemesgabala daļa nebūtu obligāti jāapbūvē līdzīgi kā tas ir Līvu laukumā un Skārņu ielā pie Pētera baznīcas.
  2. Līdz ar to Plānojuma grafiskajā daļā tika noteikta obligātā būvlaide atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”* (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.38).
  3. Konkursa materiālu 2.2. pielikumā sniegtie vēsturisko apbūves projektu attēli norāda uz potenciālu vēsturiskās apbūves esamību aplūkojamajā zemesgabala (01000070098) daļā pie Mazās Jaunavu ielas. Šie arhīva projektu materiāli ne vienmēr atspoguļo vēlāk reāli uzbūvēto, līdz ar to Departaments tikai šādas informācijas esamību neuzskata par pilnīgu, lai droši konstatētu vēsturiskās apbūves esamību un tās raksturlielumus. Tomēr jaunākajā izejmateriālu apkopojumā ir atrodama arī plašāka informācija. Attēls Nr.9 konkursa materiālu 2.2. pielikumā (apbūve gruntsgabalos 1883. gadā), foto ar jumtu ainavu no 1910. gada (7. un 8.attēls pielikumā 2.3.) u.c. sniedz pietiekamu apliecinājumu, ka apbūve šeit ir bijusi.
  4. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Departaments uzskata, ka konkursa dalībnieki ir tiesīgi izvēlēties savu pieeju šīs kvartāla daļas un ielas posma telpiskajam risinājumam:
    1. sekot Plānojumā noteiktajam būvlaižu risinājumam*, veidojot logus blakus zemesgabalu ēku sienās pie obligātās būvlaides, ja nepieciešams, noformējot gaismas servitūtu un, vēlams, veidojot publiski pieejamu vai vismaz no ielas pārskatāmu pagalmu;
    2. pamatojoties uz Saistošo noteikumu Nr.38 312.punktu un 603.3.1.apakšpunktu** izmantot zemesgabala (01000070098) zudušās vēsturiskās apbūves konfigurāciju un gabarītus, ņemot vērā nepieciešamību veidot ugunsdrošas sienas pie blakus zemesgabalu robežām, risinot telpu izgaismošanas jautājumus u.tml.
  5. Jāņem vērā, ka visprecīzāko informāciju par zudušo apbūvi, to, vai un kas no tās ir saglabājies un tās saglabājamām vērtībām sniegs arheoloģiskā izpēte, kas var ienest pamatotas korekcijas jebkurā konkursa risinājumā reālās būvprojektēšanas gaitā.

* 282.1. apakšpunkts nosaka, ka Plānojumā noteiktās būvlaides un īpašie būvlaides veidi ir attēloti Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”; un 282.3.apakšpunkts; 315. apakšpunkts, ka jaunu ēku var būvēt: 315.1. perimetrālas apbūves situācijā: 315.1.1. RVC teritorijā – saskaņā ar slēgtas vai atvērtas perimetrālas apbūves principu, ievērojot Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” noteiktās būvlaides.
** 312. apakšpunkts nosaka, ka vēsturiskos zemesgabalos, kur zudusi to kādreizējā apbūve, jaunbūves projektā analizē pieejamos arhīvu materiālus par kādreizējo apbūvi. Būvprojektā paredz būvbedres rakšanas gaitā atsegto vēsturisko konstrukciju izvērtēšanu no vēsturiskā un tehniskā viedokļa un eventuālu projekta korekciju, lai iestrādātu prasības un metodes šo konstrukciju saglabāšanai”, kā arī 603.3. apakšpunkta prasības jaunbūvēm (Vecrīgā): 603.3.1. projektējot jaunbūvi vietā, kur ir bijusi apbūve pirms 1940.gada, ņem vērā zudušās vēsturiskās ēkas mērogus un ielas fasāžu kompozīcijas ritmu, nodrošinot jaunbūves iederību esošajā pilsētvidē; u.c. 603.3. apakšpunkti.